Skip available courses

Available courses

Popis projektu:

Cílem projektu byla podpora nabídky dalšího vzdělávání pro dospělé vytvořením 3 modulů pro svařování podle druhu a jeho pilotního ověření v praxi, zvýšení uplatnitelnosti zájemců z řad účastníků dalšího vzdělávání na trhu práce, jejich konkurenceschopnosti a prohloubení spolupráce se sociálními partnery.

        Tento cíl byl plně v souladu s cíli výzvy a Prováděcího dokumentu OPVK, oblast podpory 3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání.
        V návaznosti na učební dokumenty technických oborů vzdělání se jeví jako velice efektivní zajištění pilotního ověření sváření pro dospělé zájemce z různých oborů. Výuka probíhala v odpoledních hodinách, o sobotách a nedělích pod vedením zkušených zaměstnanců SOŠ a SOU Neratovice.
        Osvojením si příslušných kompetencí se účastníkům dalšího vzdělávání otevřely zcela nové možnosti na trhu práce a zvýšila se jejich konkurenceschopnost nejen v ČR, ale i v rámci zemí EU.
        Účinnost projektu je zpětně ověřována ve vztahu k uplatnění cílové skupiny na trhu práce.

Výstupy projektu:

        Výukové učební dokumenty
               Svařování MIG/MAG (CO 2)
               Svařování elektrickým obloukem
               Svařování plamenem (autogen)


        Výukové DVD
              Svařování MIG/MAG (CO 2), Svarovani_CO2.avi
              Svařování elektrickým obloukem, Svarovani_eobl.avi
              Svařování plamenem (autogen), Svarovani_plamenem.avi


        Výukové interaktivní programy
              Svařování MIG/MAG (CO 2), Program ke stažení
              Svařování elektrickým obloukem
, Program ke stažení
              Svařování plamenem (autogen)
, Program ke stažení

        Výukové modely
              Svařování MIG/MAG (CO 2)
              Svařování elektrickým obloukem
              Svařování plamenem (autogen)


        Osvědčení podporovaných osob
              Svařování MIG/MAG (CO 2)
              Svařování elektrickým obloukem
              Svařování plamenem (autogen)

Realizací projektu "Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích" došlo ke zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím spolupráce školy s aktéry trhu práce a ke zlepšení výuky technických oborů.

V rámci klíčových aktivit došlo k propojení teoretických znalostí s praktickou činností, toto propojení probíhalo na základě ověřování a použití teoretických poznatků při praktických činnostech a bylo důležité z důvodu zařazení absolventa do praktického života. Stáže byly realizovány pro žáky a zaměstnance školy u domácích i zahraničních aktérů trhu práce, a to pro obory vzdělání mechanik opravář motorových vozidel, karosář, instalatér a zedník. S každou firmou byla podepsána "Smlouva o spolupráci". Předmět smlouvy přesně vymezil povinnosti firmy i školy a podpořil spolupráci mezi školou a podniky zaměřenými na technické obory.

Cíle projektu byly plně v souladu s cíli OP VK a oblasti podpory 1.1. - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Projekt je zaměřen na obory technického směru.

Základním cílem projektu "Stáže pracovníků a žáků ve specializovaných podnicích" bylo  zlepšování podmínek pro výuku technických oborů vzdělání a spolupráce školy s aktéry na trhu práce formou stáží žáků a učitelů.

Dalším cílem projektu bylo zlepšovat dovednosti a kompetence osob procházejících počátečním odborným vzděláváním ve středních školách se záměrem zlepšovat zaměstnatelnost a usnadňovat uplatnění mladých lidí na evropském trhu práce, zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání a k celoživotnímu osvojování znalostí a schopností se záměrem zlepšovat adaptabilitu lidí na technologické a organizační změny, zdůrazňovat význam a posilovat úlohu odborného vzdělávání v procesu inovací se záměrem zvyšovat konkurenceschopnost a rozvíjet podnikání prostřednictvím zlepšování spolupráce institucí odborného vzdělávání a podniků.

Realizace projektu umožnila vytvořit podmínky pro prohloubení vzdělání žáků i učitelů v určité odborné oblasti. Výsledkem stáží žáků i učitelů odborných předmětů a odborného výcviku bylo získání vědomostí, znalostí, zkušeností a dovedností z určitého oboru a oblasti vzdělávání a jejich zapracování do učebního dokumentu, který bude sloužit pro vyučovací proces v teorii i na praxi. Zkušenosti a dovednosti se týkaly stránky odborné, organizační i manažerské.

Dílčí cíle:

1. Vytvoření vzdělávacího prostředí, kdy propojenost teoretických znalostí a praktických dovedností povede k dosažení určeného výsledku vzdělávání.

2. Zkvalitnění připravenosti absolventů, a tím umožnit jejich lepší uplatnění na trhu práce.

3. Příprava žáka na úspěšný pracovní život.

4. Vzdělávání musí směřovat k vytvoření odborných kompetencí dle daného oboru vzdělání.

5. Podpora týmové spolupráce.

Výstupem projektu je tento dokument, který popisuje jednotlivé stáže a je určený pro výuku technických oborů vzdělávání.

Výukový materiál ke stažení zde:
http://www.sosasou-opvk.cz/4doc/Vyukovy_material.pdf

Barvení vlasů má své kořeny už v dávné minulosti, historie sahá až do antiky. K barvení vlasů se využívaly barvící schopnosti některých rostlin. Z historického hlediska můžeme barviva na vlasy rozdělit na tato barviva:

Rostlinná barviva

Nejznámější rostlinné barvivo je hena, která se používá i v současnosti. Hena se získává z keře Lawsonia inermis, k barvení se využívají sušené drcené listy, které se míchají s horkou vodou na kaši. Vybarvovací schopnost heny je od oranžových až po červené odstíny. Rostlinné barvivo hena má také své výhody.   Barvení probíhá v kyselém prostředí, hena posiluje slabé a jemné vlasy. Mezi nevýhody heny můžeme zařadit dlouhou dobu působení (až několik hodin), ke konečnému vybarvení dochází až 24 hodin po umytí vlasů, nekryje šediny. Na vlasy barvené henou se nedoporučuje trvalá ondulace a barvení oxidační barvou. K rostlinným barvivům také patří – indigo, kampeškové dřevo, šalvěj.

Kovová barviva

Byla vynalezena v 19. století. Oproti rostlinným barvivům měla větší škálu barevných odstínů, kryla šediny. Hlavní složkou barviv byly rozpustné soli kovů (olova, mědi, stříbra, manganu). Vlivem světla, vzduchu nebo pomocí speciálních roztoků – vyvíječů (pyrogalol) se vlasy vybarvily na požadovaný odstín. Nevýhodou kovových barviv byla nestálost vybarvení. Vlasy dostávaly matný kovový vzhled. Největší nevýhodou však byla jejich jedovatost. V současnosti je jejich používání zakázáno.

Oxidační barviva

 Velký převrat v barvení vlasů způsobil Eugene Paul Louis Schueller  ve 20. století. Jako první vyvinul barvu syntetickou ze zdravotně nezávadných látek. První oxidační barva využívala účinek peroxidu vodíku a amoniaku. Samozřejmě i tato barviva prošla velkou změnou. Současná oxidační barviva poskytují širokou škálu barevných odstínů od přírodních až po umělé. Mají 100% krycí schopnost šedivých vlasů. Práce je s nimi snadná a rychlá. Oxidační barviva rozdělujeme podle působení na vlasovou strukturu na dlouhodobá, střednědobá, krátkodobá. Současný trend v barvení je vícebarevnost vlasů. Vlasy můžeme barvit teplými nebo studenými odstíny, ale i tón v tónu, můžeme provádět i extravagantní barvení.

Střih vlasů je pro vzhled účesu velmi podstatný a techniky stříhání vlasů závisejí na nejnovějších módních trendech, nejrůznějších návrzích i na nástrojích. Vlasy se stříhají různými technikami, z nichž každá vyžaduje odbornost a zručnost. Správná úprava vlasů vyžaduje perfektní střih, barvu a tvar. Pro kadeřnici je proto nezbytné, aby se podrobně teoreticky a prakticky seznámila se základními technikami stříhání vlasů. Techniky stříhání vždy vybíráme podle kvality vlasů a požadovaného tvaru účesu. Tvorba každého účesu je kreativní a individuální  proces, kterému se lze naučit. Kreativita kadeřnice umožňuje, aby vznikl individuálně vytvořený účes. Je to možné zvládnutím základů tvorby účesů. Optimální výsledek při stříhání vlasů podléhá následujícím základním podmínkám a vlivům jako je: Trojrozměrnost, proporce, tvary, obrys, směr a vedení linií.

Prodlužování vlasů je metoda spojování pravých nebo umělých vlasů s vlastními vlasy tak, aby došlo k přirozenému splynutí vlasů a vytvořil se dojem, že se jedná o vlastní vlasy. Umělé nebo pravé vlasy se přichycují v podobě pramínků k vlastním vlasům. Přidávané pramínky se uchycují k vlastním vlasům co nejblíže k pokožce hlavy. Aplikací pramínků můžeme prodlužovat vlasy do různých délek nebo zahušťovat řídké vlasy. Technik k prodlužování vlasů je několik, jednou z nich je prodlužování vlasů keratinem.

Trichologie je speciální obor zabývající se studiem vlasů, pokožky hlavy a jejich anomáliemi. Vznikla spojením vědního oboru dermatologie a kosmetiky. Trichologie se rovněž snaží zodpovědět otázku, jakým způsobem lze zlepšit a udržet kvalitu vlasů a vlasové pokožky. Ke speciální léčbě poškozených vlasů, či pokožky se používají  přírodní polofarmaka, která dokážou lidem pomoci s různými problémy např. s řídnutím a padáním vlasů; tvorbou suchých i mastných lupů; s mastnými, suchými a roztřepenými vlasy; s chemickým či mechanickým poškozením vlasů.

Trichokamera provede hloubkový rozbor vlasu a vlasové pokožky. Tím zjistíme stav vlasu, vlasové pokožky a vlasového kořínku.


Skip Calendar